Privacy verklaring

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en dit heeft continu aandacht in onze bedrijfsvoering. Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, leggen wij persoonsgegevens van klanten vast in een klantdossier. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Denk hierbij aan het vervaardigen en leveren van uw hulpmiddel en communiceren met voorschrijvers, zorginstellingen en zorgverzekeraars.
De administratieve afhandeling met de zorgverzekeraar . met name aanvragen van machtigingen en declareren. Hierbij wordt via beveiligde VECOZO-portalen gedeclareerd.
Het documenteren van behandel-, productie- en productgegevens. Alleen onze gecontracteerde partners of onderaannemers in het productieproces ontvangen gegevens, als dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening.
Per telefoon, post of e-mail contact opnemen met klanten of hun vertegenwoordigers.

Voor het mailen van gegevens wordt de beveiligde mailserver Zorgmail gebruikt.
Op technisch en organisatorisch gebied worden maatregelen van kracht om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Interne richtlijnen die toegang tot klantgegevens regelen en niet geautoriseerd gebruik uitsluiten.
Werknemers hebben:
• De verplichting om klantgegevens waarvan zij kennis kunnen nemen vertrouwelijk te behandelen.
• Instructies voor het niet onbeheerd achterlaten van klantgegevens op te volgen, ter voorkoming van niet geautoriseerde toegang.
• Interne richtlijnen die borgen dat klantgegevens die niet meer relevant zijn, worden verwijderd en vernietigd via gecertificeerde organisaties, indien nodig met in achtneming van wettelijke bewaartermijnen van medische gegevens.
• Een geheimhoudingsplicht.
U mag van ons verwachten dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zullen nimmer ongeoorloofd klantgegevens aan derden ter beschikking stellen.

Maak Een Afspraak

Wilt u contact met ons opnemen? Denkt u dat we ook iets voor u kunnen betekenen?

MAAK EEN AFSPRAAK